Algemene Voorwaarden
Bedrijven en Consument verkoop niet op afstand

Download hier als PDF.

<fontcolor='{{configpath="ultimo_design/header_top/inner_bg_color"}}'>Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

 1. Ondernemer: Lightbrands international BV handelend onder de naam/namen:
  • Lightbrands
  • DesignBrands
  • RvsBrands
  • House of Brands

Vestigingsadres / Bezoekadres:

 • Satellietbaan 41A
 • 2181MG Hillegom

Telefoonnummer:

 • LightBrands
085 48 90 360 (lokaal tarief)
 • DesignBrands
085 48 90 361 (lokaal tarief)
 • RvsBrands
085 48 90 363 (lokaal tarief)
 • House of Brands     
085 48 73 500 (lokaal tarief)

Bereikbaarheid:

 • Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
 • Vanaf zaterdag t/m zaterdag van 11:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres:

 • LightBrands
service@lightbrands.nl
 • DesignBrands
service@designbrands.nl
 • RvsBrands
service@rvsbrands.nl
 • House of Brands     
service@houseofbrands.nu

KvK-nummer:

 • 73838691

 

Btw-identificatienummer:

 • NL859681816B01

 

 • Wederpartij: iedere (rechts-) persoon tot wie ondernemer haar aanbiedingen richt alsmede degene die zijn aanbiedingen aan ondernemer richt dan wel een opdracht aan haar verstrekt c.q. degene met wie ondernemer een overeenkomst is aangegaan met uitsluiting van consument verkoop op afstand.

 

 

 • Product: alle zaken die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd.

 

 

 • Dienst: Alle diensten die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd.

 

 

 • Ter plaatse bij ondernemer: de magazijnen c.q. kantoorruimte van ondernemer te Hillegom.

 

Terug naar Inhoudsopgave ↑

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen van ondernemer, door ondernemer aanvaarde opdrachten en door ondernemer gesloten overeenkomsten, met uitzondering van consument verkoop op afstand.

 

 • Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten genoemd onder Artikel 2 lid 1.

 

 

 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ondernemer slechts indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ondernemer zijn bevestigd.

 

Terug naar Inhoudsopgave ↑

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen, brochures, offertes en prijs opgaven van ondernemer zijn vrijblijvend en binden ondernemer niet. Een schriftelijke offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 30 dagen.

 

 • Door uw een offerte of aanbieding te bevestigen verbindt u zich tot het bestellen van de artikelen in de aanbieding. De orderontvangstbevestiging wordt onmiddellijk na het verzenden van de bestelling verzonden of aan u uitgereikt. De orderontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van uw opdracht in maar informeert u uitsluitend dat wij uw bestelling hebben ontvangen en kan voor naslagdoeleinden worden gebruikt.

 

 

 • Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer ondernemer de bestelling van de wederpartij door een aparte orderbevestiging, leveringsbevestiging of door levering van de artikelen accepteert.

 

Terug naar Inhoudsopgave ↑

Artikel 4 - Prijs

 1. De door ondernemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of uitvoering en/of levering van de overeenkomst vallende overheidslasten tenzij anders vermeld.

 

 • De prijzen vermeld op de website en in de showroom van de ondernemer zijn vermeld inclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of uitvoering en/of levering van de overeenkomst vallende overheidslasten tenzij anders vermeld.

 

 

 • De door ondernemer met de wederpartij overeengekomen prijzen kunnen na het aangaan van de overeenkomst worden verhoogd, indien ondernemer voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst door haar toeleverancier is geconfronteerd met een prijsverhoging, of zich andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs, kan de wederpartij de overeenkomst ten aanzien van de in prijs verhoogde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging schriftelijk ontbinden.

 

 

 • Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de aanvankelijke gesloten overeenkomst, worden doorberekend aan de wederpartij.

 

Terug naar Inhoudsopgave ↑

Artikel 5 - Aflevering, vervoer en risico

 1. Aflevering geschiedt af ter plaatse bij ondernemer, tenzij ondernemer en de wederpartij een vervoersovereenkomst sluiten of overeenkomen dat de goederen rechtstreeks vanuit een extern distributiecentrum bij de wederpartij bezorgd worden, in welk geval aflevering plaatsvindt op het door de wederpartij opgegeven adres.

 

 • Vervoersovereenkomst.

 

 1. Bij het aangaan van de vervoersovereenkomst wordt afgesproken wanneer de artikelen bij de wederpartij worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering door de transporteur contact zal worden opgenomen met de Wederpartij. Naar keuze van ondernemer betaalt de wederpartij de verschuldigde vervoerskosten vooraf aan ondernemer, of aan de deur aan de transporteur.
 2. Indien ondernemer en de wederpartij, naar keuze van ondernemer, overeenkomen dat de goederen rechtstreeks vanuit een extern distributiecentrum worden geleverd, neemt de transporteur, zodra de goederen beschikbaar zijn, contact op met de wederpartij waarna levering binnen 2 weken dient plaats te vinden.
 3. Aflevering geschiedt op de met de wederpartij afgesproken plaatsen op de door ondernemer vastgestelde tijdstippen, die door ondernemer aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden de zaak op het vastgestelde afleveringstijdstip op de afgesproken plaats in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.

 

 • Op het moment van aflevering gaat het risico ter zake van de afgeleverde artikelen over op de wederpartij.

 

 

 • Indien de wederpartij de artikelen niet afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Ondernemer is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Wederpartij blijft de koopsom, vermeerderd met de -Algemene Voorwaarden Bedrijven en Consument verkoop niet op afstand- rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

Terug naar Inhoudsopgave ↑

Artikel 6 - Betaling

 1. Betaling geschiedt volgens overeenkomst op de offerte of orderbevestiging, indien niet vermeld of besproken geschiedt de betaling contant bij aflevering of telefonisch op dag van montage, tenzij betaling op termijn overeengekomen is. In het laatste geval dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken waarvan de wederpartij in verzuim is en contractuele rente is verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 2% per maand, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, gerekend vanaf 30 dagen na factuur datum tot aan het tijdstip van betaling. Bij betaling per bank geldt als moment van betaling de datum van bijschrijving op de rekening van ondernemer.

 

 • Bij niet-betaling binnen de in Artikel 6 lid 1 bedoelde termijnen houdt ondernemer zich het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de volledige gerechtelijke kosten, ook als laatstgenoemde een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten die ondernemer dient te maken ter inning van haar vordering op de wederpartij. Zij worden gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van € 40,00 exclusief Btw.

 

 

 • Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in eerste instantie ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij bij betaling dat de voldoening op een andere vordering betrekking heeft.

 

 

 

 • In geval van verzuim, liquidatie, insolventie (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surseance van betaling (van de onderneming) van de wederpartij zullen alle verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

 

 • Ondernemer houdt zich het recht voor een gedeelte van de koopsom bij vooruitbetaling te verlangen en de wederpartij te verzoeken zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichting uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

 

 

 • Ondernemer is bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst te haar kennis gekomen omstandigheden ondernemer goede grond te geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

 

Terug naar Inhoudsopgave ↑

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Ondernemer blijft eigenaar van de afgeleverde zaak, zolang de wederpartij niet of niet volledig heeft voldaan aan al haar betalingsverplichting(en).

 

 • In elk geval van verzuim van de wederpartij en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen is ondernemer gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het in sub 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, zonder nadere aankondiging bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden terug te halen of te doen ophalen. Eventuele schade ontstaan direct of indirect kan niet op ondernemer worden verhaald. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar op dat moment verschuldigde bedrag per dag. De wederpartij machtigt ondernemer bij voorbaat toebehorende of bij haar in gebruik zijnde terreinen of gebouwen te betreden opdat ondernemer de teruggevorderde zaken onder zich kan nemen.

 

 

 • Alle gegevens betreffende onze producten en/of diensten, inclusief modellen, tekeningen, offertes beschrijvingen en software hun samenstelling en of toepassing en gebruik, door ons verstrekt, blijven ons eigendom, en mogen niet gekopieerd of verstrekt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van ondernemer. Gebeurt dat wel dan wordt tenminste 15% van het offerte-/orderbevestiging bedrag exclusief Btw. doorberekend aan de wederpartij, bij geen doorgang van de offerte/orderbevestiging, ook indien door ons aan de wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wij zijn gerechtigd van afnemer te allen tijde te vorderen dat deze de gegevens zoals hierboven genoemd aan ons retourneert zonder kopieën achter te houden. De wederpartij dient aan dat verzoek terstond te voldoen.

 

Terug naar Inhoudsopgave ↑

Artikel 8 - Garantie

 1. De wederpartij dient de geleverde zaak onmiddellijk bij ontvangst op haar deugdelijkheid te controleren. Aanspraak op het herstel of vervanging bestaat slechts indien de wederpartij
  1. In geval van zichtbare gebreken deze terstond ter kennis brengt van ondernemer.
  2. In geval van niet zichtbare gebreken ondernemer schriftelijk van deze gebreken in kennis stelt, binnen 2 werkdagen na de dag waarop de wederpartij de gebreken heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, en daarbij aantoont dat de instructies van ondernemer voor gebruik en onderhoud en bediening zijn opgevolgd, terwijl de gebreken niet het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, misbruik, onachtzaamheid, ongeval, overschrijding van de door ondernemer voorgeschreven limieten of van wettelijke veiligheidsvoorschriften, of indien het product is gerepareerd of gewijzigd zonder toestemming van ondernemer of een door haar erkende reparateur, bestaat geen aanspraak op herstel of vervanging.

 

 • De te vervangen onderdelen dienen kosteloos aan ondernemer ter beschikking te worden besteld.

 

 

 • Niet nakoming door de wederpartij van één of meer van zijn verplichtingen ontheft ondernemer van al haar garantieverplichtingen.

 

 • Garantie is niet van toepassing op:
 • Schade als gevolg door onjuist gebruik;
 • Verbruiksproducten;
 • Defecten of gebreken die al bekend zijn op het moment van ontvangst/aanschaf van het product;
 • Modificatie.

Terug naar Inhoudsopgave ↑

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige andere schade van de Wederpartij of derden, dan hetgeen waartoe de Wederpartij recht heeft op grond van de garantie. ondernemer is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende artikel. In het bijzonder sluit ondernemer aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

 

 • De aansprakelijkheidsuitsluiting in Artikel 9 lid 1 blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondernemer of haar ondergeschikten, of aansprakelijkheid voortvloeit uit de productenaansprakelijkheidsregeling. De aansprakelijkheid van ondernemer in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade.

 

 

 • Overmacht: Indien ondernemer door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

 

 

 • Indien enige overmacht toestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

 

 • In geval van overmacht aan de zijde van ondernemer heeft de Wederpartij geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als ondernemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

 

 • Onder overmacht van ondernemer wordt verstaan elke van de wil van ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ondernemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, brand, machinebreuk, stagnatie en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen of andere problemen, die zich buiten de risicosfeer van ondernemer om manifesteren bij ondernemer, bij ondernemer toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport.

 

Terug naar Inhoudsopgave ↑

Artikel 10 - Ruilen

 1. Ruilen van een bij ondernemer gekocht artikel is mogelijk voor particuliere wederpartijen en binnen 14 dagen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. Het artikel is op moment van bestelling bij ondernemer opgenomen in de standaard voorraad;
  2. de Wederpartij gelijktijdig aan ondernemer kan overhandigen:
   • Het ongebruikte en onbeschadigde artikel;
   • De oorspronkelijke onbeschadigde verpakking van het artikel;
   • De originele aankoopnota.

 

 • Artikelen die enige verandering hebben ondergaan door toe doen van de Wederpartij of derden kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

 

 

 • Ruiling van het artikel tegen een ander artikel zonder overlegging van de originele kassa -bon /aankoopnota niet mogelijk.

 

 

 • Artikelen die per strekkende meter worden verkocht, gloei-, spaar-, tl- en halogeenlampen, kunnen niet worden geruild.

 

Terug naar Inhoudsopgave ↑

Artikel 11 - Rechtskeuze

 1. Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

 

 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in Nederland worden beslecht en wel door de bevoegde rechter te Heerlen.

 

Terug naar Inhoudsopgave ↑